عملکرد دستگاه تمام اتوماتیک پهن کن سوهان

عملکرد دستگاه مینی پهن کن سوهان

اتمام ساخت دستگاه تمام اتوماتیک پهن کن سوهان

عملکرد دستگاه پاتیل گز (پخت گز)

عملکرد دستگاه سوهان گز اتوماتیک (کاتردار)